Home | Resources | Services | Hosting | Publications | Collaboration | Joining CERL | About CERL |

Media Manager

Media Files

Files in collaboration:projects

File

Date:
2013/12/13 10:29
Filename:
thomas_baldwin.jpg
Caption:
ø;{‘!xV4xV4xV4xV4`Uèn ÿÿ2ØI„ýýCALGDFD06Cur.GDFI02CML018001001509002901090502010D010D010D090Dïë&TUNAе++ÛwMýŽ%[ÿÿÞxÐÿÿÏG¹çÿÿ8Nÿÿµ FLFLSVN#  ®Ðµ*++* _ ^ OÇQ ^; 8JKJK ŸýˆsºˆÂ B…µ+á›<LÛwMýŽ%[ÿÿÞxÐÿÿÏG¹çÿÿ8Nÿÿµ JKJK’™ ’™ afafqfqUafafaUaUaUaUaUaUaUqf’™ ’™ afafqfqUafaUaUaUaUaUaUaUaUaU’™ ’™ afafqfqUaUafaUaUaUaUaUaUaUaU’™ ’™ qfafqfp™ aUafaUaUaUaUafaUaUaU’™ ’™ qfafp™ qfaUaUaUaUaUafafaUaUaU’™ ’™ qf’™ ’™ ’™ aUaUaUaUaUafafaUaUqU’™ qf’™ ’™ ’™ ’™ afaUaUaUafafafafaUqU’™ af’™ ’™ ’™ p™ ’™ qfqUaUafqfafafaUaU’™ af’™ ’™ ’™ ’™ afqfqUqfqfafafafafaU’™ qf’™ ’™ afafafaUafafafafafafafaU’™ qfafafaUaUaUaUafafaUaUaUaUafaU€™ qfqfqfqfaUaUafafaUaUaUafafafqfp™ aUaUaUaUafafafafQ3aUaUaUaUafqf`™ aU`™ aUaU`™ `™ afaf`™ `™ `™ `™ aUafqf`™ aUaf’™ `™ `™ `™ `™ afp™ `™ `™ `™ aUaUqf`™ aUaf’™ `™ `™ `™ p™ afafaf`™ p™ aUaUqfJKJKƒŒûÿšs€ºûÿqýá›<Lá›<Lá›<Lá›<L)AFAFAFAFDGD@AFAFÞ°ô€  X ¤xR¼)Þ)Þss\&ºÆ³6n  ΊFߛWðÞ¼šÑe41_ @ݜžì
Format:
JPEG
Size:
76KB
Width:
988
Height:
768
Camera:
SAMSUNG GT-I9300
References for:
CERL Project Officers
 main.txt · Last modified: 2021/11/16 19:36 by lefferts

 

 

Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Driven by DokuWiki